Outcome valence and externality valence framing in public good dilemmas

Böhm, Robert (Corresponding author); Theelen, Maik Matheus Paul

Amsterdam [u.a.] : Elsevier (2016)
Fachzeitschriftenartikel

In: Journal of Economic Psychology
Band: 54
Heft: June
Seite(n)/Artikel-Nr.: 151-163

Einrichtungen

  • Lehrstuhl für Controlling [812110]
  • [816830]